ARCHIVACE DAT

Přirozenou fází práce s daty je i jejich archivace. V některých případech je archivace předepsána zákonem, někdy slouží jako prostředek k redukci nákladů za vlastnictví dat na primárních úložištích a v kombinaci s garancí autenticity také jako ochrana společností v případných sporech.

Na rozdíl od zálohování, kde se pracuje s tzv. sekundární kopií dat a primární data jsou stále zpracovávána a modifikována, archivace pracuje s primárními daty, která jsou, dle definovaných pravidel, přesouvána do archivu a dále se nemění.

Typickým příkladem je archivace projektu po jeho dokončení. Data již není potřeba uchovávat na rychlých diskových polích, není potřeba zálohovat jejich změny a udržovat jejich okamžitou dostupnost. Větší důraz je kladen na zajištění autenticity a neměnnosti a na dlouhodobou čitelnost a srozumitelnost archivu.

Dlouhodobá čitelnost neznamená jen dlouhou životnost médií, ale i archivaci dat v takovém tvaru, aby je bylo možné i po dlouhé době interpretovat. Například přečíst deset let staré soubory databázového systému není tak jednoduché, jako jejich export do XML.

Srozumitelnost archivu závisí na správné organizaci archivovaných dat, jejich vhodného popisu či jiných metadat. Archivované hovory zákaznické linky v mp3 jsou bez vhodné indexace sice čitelné, ale dohledání konkrétního hovoru může být bez vhodných metadat obtížné.

Specifickou a poměrně častou úlohou je archivace Microsoft Exchange a elektronické komunikace obecně. Zde často vyvstává požadavek na velmi rychlý přístup k archivovaným datům, bez nutnosti změn chování uživatele – transparentní archivace.

Jelikož se jedná o primární data, je nezbytnou součástí archivace i technické zabezpečení archivovaných dat proti poškození a ztrátě.


Problematika archivace dat je poměrně komplexní úkol, který nikdy nelze řešit pouze technickými prostředky, ale vyžaduje analýzu dat k archivaci, jejich vhodnou přípravu a především definování archivační politiky, začleněné do procesů uvnitř organizace.

Máme s archivací zkušenosti a víme jak na to!

321 creative people